Bình Thuận: khai thác tiềm năng vàng

Tận dụng lợi thế về nguồn tài nguyên, những năm gần đây bên cạnh việc khai thác các kỹ năng về du lịch và nông nghiệp, tỉnh Bình Thuận đã có quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển khoáng sản Titan-Zircon đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 để trở thành một ngành công nghiệp quan trọng của tỉnh.