Đánh giá tiềm năng thiết lập khu bảo tồn biển Phú Quý – Bình Thuận

Thực hiện kế hoạch bảo vệ tài nguyên và đa dạng sinh học biển, năm 2010 Viện Nghiên cứu Hải sản đã thực hiện điều tra tổng thể nhằm xây dựng luận cứ khoa học cho việc thiết lập khu bảo tồn biển Phú Quý. Kết quả cho thấy Phú Quý có đủ điều kiện quy hoạch thành khu bảo tồn Loài/nơi sinh cư cấp Quốc gia.