Kỷ yếu Hội nghị tổng kết 10 năm (1986 -1996)

Kỷ yếu Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” nhằm hệ thống một số chỉ thị của Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 8B và cung cấp những nội dung được trình bày tại hội nghị, những ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ các đoàn thể, các ban ngành ở tỉnh và một số huyện thị, xã phường, đơn vị cơ sở.