Tình hình kinh tế xã hội năm 2018 tỉnh Bình Thuận

Triển khai kế hoạch kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh trong điều kiện vẫn còn nhiều khó khăn, chất lượng tăng trưởng còn thấp; các doanh nghiệp hầu hết có quy mô nhỏ và vừa, khả năng cạnh tranh còn thấp, sản phẩm tiêu thụ chậm, năng suất, chất lượng chưa cao; kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội còn thiếu và chưa đồng bộ; nguồn lực đầu tư phát triển còn hạn chế, thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường,… tác động đến sự phát triển của tỉnh. Trong điều kiện đó, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội đã đề ra từ đầu năm nhằm tạo điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh, tăng cường các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh nên tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh vẫn giữ được ổn định và có bước phát triển.