Mô hình giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Bình Thuận

Bình Thuận là tỉnh miền núi có 26 dân tộc thiểu số với trên 76.000 người, chiếm hơn 7% dân số toàn tỉnh, chủ yếu cư trú ở 15 xã thuần đồng bào dân tộc thiểu số và 20 thôn xen ghép. Trong 15 xã thuần đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao với 2.669 hộ/14.044 người, 4 xã dân tộc Chăm với 3.623 hộ/20.714 người. Địa bàn này có vị trí quan trọng về nhiều mặt: cả trong thời kỳ chiến tranh và trong thời bình.