Lựa chọn giải pháp góp phần phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2005 – 2015

Khái quát cơ sở lý luận về du lịch và vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế; Tổng quan về tình hình hoạt động của ngành du lịch tỉnh Bình Thuận; Lựa chọn giải pháp góp phần phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2005 – 2015.