Một số giải pháp phát triển du lịch tại huyện đảo Phú Quý – tỉnh Bình Thuận

Huyện đảo Phú Quý – tỉnh Bình Thuận có nhiều tiềm năng phát triển du lịch. Tuy nhiên, thực trạng du lịch tại địa phương chưa tương xứng với tiềm năng vốn có. Sản phẩm du lịch của địa phương còn đơn điệu, chưa hấp dẫn du khách. Bài viết trình bày khái quát thực trạng, tiềm năng du lịch và đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần phát triển du lịch tại huyện đảo Phú Quý.