Đánh giá hiệu quả khai thác thủy sản xa bờ ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Đánh giá hiệu quả ngành khai thác thủy sản ở Phan thiết Bình Thuận trên cả 3 phương diện: kinh tế (gồm chỉ tiêu giá trị khai thác, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận); môi trường (đánh giá thông qua việc xem xét hoạt động khai thác thủy sản có đảm bảo chất lượng vùng biển không bị ô nhiễm do khai thác, không làm suy giảm nguồn lợi thủy sản hay giảm đa dạng sinh vật biển, đảm bảo phát triển bền vững hay không) và xã hội (gồm chỉ tiêu số lao động được giải quyết việc làm và thu nhập mang lại cho người lao động).