Giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở Bình Thuận

Tính đến năm 2001, Bình Thuận có 1.189 trang trại, với quy mô đất đai 4.874 ha và tổng mức vốn đầu tư là 252,7 tỷ đồng. Tổng doanh thu của các trang trại mấy năm gần đây đạt khoảng 100 tỷ đồng/năm và tổng mức thu nhập là trên 50 tỷ đồng/ năm, giải quyết việc làm cho trên 10.000 lao động. Bên cạnh kết quả đó, kinh tế trang trại ở Bình Thuận cũng đang đứng trước nhiều bất cập.