Định hướng phát triển vùng kinh tế ở tỉnh Bình Thuận đến năm 2010

Bình Thuận đã xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội 2001-2010 của tỉnh. Quy hoạch được xây dựng trên cơ sở khai thác, huy động các thế mạnh, tiềm năng, nguồn lực của địa phương vào phát triển nền kinh tế ổn định và hiệu quả. Trong quy hoạch tổng thể Bình Thuận được phân chia theo 4 vùng với các đặc thù cụ thể.