Thực trạng khai thác tài nguyên du lịch biển đảo tỉnh Bình Thuận

Tỉnh Bình Thuận là tỉnh giàu tài nguyên du lịch biển và đảo, đặc biệt chiếm vị trí quan trọng trong phát triển du lịch biển đảo của vùng duyên hải Nam Trung Bộ cũng như cả nước, sự phát triển mạnh mẽ của du lịch góp phần thúc đẩy các ngành kinh tế phát triển. Tuy nhiên, việc phát triển tài nguyên du lịch biển đảo của tỉnh Bình Thuận còn gặp nhiều thách thức lớn.