Hiệu quả bước đầu của mô hình trồng cây ca cao dưới tán vườn điều tại huyện Hàm Thuận Bắc

Trong năm 2008, bằng nguồn vốn khoa học và công nghệ cấp huyện, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hàm Thuận Bắc đã đăng ký chủ trì thực hiện đề tài “Xây dựng mô hình trồng cây cao cao dưới tán vườn điều” tiến hành trồng 1.000 cây ca cao trên diện tích 1 ha tại thôn Dân Lễ, xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc, mô hình bước đầu đã mang lại một số kết quả.