Bình Thuận: Nhiều giải pháp phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp

Xác định phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội địa phương và là động lực chính thúc tại các ngành kinh tế khác cùng phát triển, nên những năm qua Bình Thuận đã nỗ lực trên nhiều lĩnh vực.