Các vấn đề trong phát triển điện gió ở Việt Nam – Nghiên cứu từ trường hợp Nhà máy điện gió Bình Thuận

Nghiên cứu áp dụng phương pháp phân tích hệ thống với phân tích SWOT để xem xét và đánh giá một cách đầy đủ những thuận lợi khó khăn trong việc phát triển điện gió ở Bình Thuận. Đề xuất một số giải pháp khắc phục những khó khăn hiện tại, thúc đẩy sự phát triển hiệu quả cho điện gió khu vực.