Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của hộ nông dân trồng thanh long tỉnh Bình Thuận

Nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của hộ nông dân trồng thanh long tỉnh Bình Thuận. Nghiên cứu sử dụng số liệu điều tra của 150 hộ nông dân năm 2016. Cụ thể: tỉnh Bình Thuận chọn 2 huyện có diện tích trồng thanh long lớn nhất là Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc.