Chuyển đổi kinh tế nông nghiệp của người Chăm ở Ninh Thuận và Bình Thuận từ đổi mới đến nay

Đánh giá khái quát quá trình chuyển đổi về kinh tế nông nghiệp của người Chăm ở Ninh Thuận và Bình Thuận thời kỳ đổi mới nhằm tìm hiểu phương thức hoạt động trong nông nghiệp của người Chăm.