Công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Công nghệ Bình Thuận

Dự án “Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô thực vật để phát triển một số loại cây nông nghiệp tỉnh Bình Thuận” thuộc Chương trình “Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi” của Bộ Khoa học Công nghệ do Trung tâm thông tin và Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Công nghệ Bình Thuận chủ trì nhằm tăng cường công tác giống cây trồng, phục vụ sản xuất nông nghiệp.