Đánh giá ảnh hưởng của động thực vật phù du đến sản lượng cá khai thác tại chà ở vùng biển Bình Thuận

Nghiên cứu được thực hiện từ việc điều tra, khảo sát thực tiễn sản xuất của nghề khai thác cá sử dụng chà tại Bình Thuận. Kết quả nghiên cứu phản ánh thực tế tác động của yếu tố động thực vật phù du đến sự tập trung của cá quanh chà tại vùng biển. Căn cứ để xác định quy luật thả chà có cá tập trung cao nhằm nâng cao hiệu quả khai thác của ngư dân, phục vụ tốt công tác xây dựng kế hoạch bảo vệ khai thác và phát triển nghề chà tại địa phương.