Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học góp phần phát triển bền vững, nâng cao đời sống sản xuất trong nông nghiệp tỉnh Bình Thuận.

Trong những năm qua công nghệ sinh học luôn được Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Công nghệ  Bình Thuận xác định là một lĩnh vực mũi nhọn cần được triển khai ứng dụng sâu rộng trong nhân dân. Thông qua việc thực hiện các chương trình, các đề tài, dự án, tổ chức các lớp tập huấn, Trung tâm đã triển khai ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh và đã thu được một số kết quả nhất định.