Đề xuất quy hoạch vùng trồng nho đến năm 2030 ở Bình Thuận trên cơ sở tích hợp GIS và AHP

Cây nho khá thích ứng với hạn hán và hoang mạc hóa, sẽ là cây trồng chiến lược trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở Bình Thuận nên quy hoạch vùng trồng nho trên cơ sở đánh giá thích nghi sinh thái và quy hoạch sử dụng đất của địa phương là một hướng tiếp cận có cơ sở khoa học và thực tiễn. Tích hợp GIS và AHP là phương pháp được lựa chọn để xây dựng bản đồ đánh giá thích nghi sinh thái cho cây nho, dựa vào bản đồ này để xây dựng bản đồ quy hoạch vùng trồng nho đến năm 2030 của tỉnh Bình Thuận.