Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Bình Thuận khởi sắc nhờ chủ trương, chính sách đúng đắn

Bình Thuận là quê hương của 35 dân tộc anh em (Kinh, Chăm, Cơ-ho…) cùng sinh sống, bởi vậy Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bình Thuận luôn xem việc xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Cùng với việc bám sát chủ trương của Đảng, Nhà nước, tập thể lãnh đạo các cấp ở Bình Thuận không ngừng đổi mới tư duy nhằm khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đoàn kết để đồng bào cùng kề vai sát cánh một lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.