Kinh tế trang trại Bình Thuận – Động lực phát triển nông thôn

Kinh tế trang trại Bình Thuận có bước phát triển mạnh mẽ, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế của tỉnh và của cả nước nói chung, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng tài nguyên. Đây là một nhân tố tích cực trong phát triển nền nông nghiệp hàng hóa, phát triển nông thôn mới.