Tình hình kinh tế xã hội năm 2013 tỉnh Bình Thuận

Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2013 trong bối cảnh kinh tế trong nước đối mặt hàng loạt khó khăn: Các chủ trương, cơ chế chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh tuy sớm được ban hành nhưng việc hướng dẫn cụ thể, tổ chức triển khai thực hiện còn chậm, chưa đi vào cuộc sống. Sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn; sức mua của thị trường yếu, nhiều mặt hàng tồn kho khá cao. Số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động, lao động mất việc làm nhiều hơn các năm trước. Thị trường bất động sản thanh khoản kém, phục hồi chậm. Thiên tai, dịch bệnh gây thiệt hại nặng nề. Sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Nhu cầu an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, cải thiện môi trường sống và bảo đảm quốc phòng an ninh ngày càng cao trong khi nguồn lực còn hạn hẹp.