Tình hình kinh tế xã hội năm 2014 tỉnh Bình Thuận

Năm 2014, trước thực trạng sản xuất kinh doanh tiếp tục đối mặt với những khó khăn áp lực: Sức mua trên thị trường thấp; khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế chưa cao; sức ép nợ xấu còn nặng nề; hàng hóa trong nước tiêu thụ chậm; quá trình tái cơ cấu kinh tế diễn ra thiếu đồng bộ và chưa thực sự có những bước đi hiệu quả. Mặt khác tình hình biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp, bước đầu ảnh hưởng đến động thái phát triển kinh tế – xã hội và đời sống dân cư cả nước.