Tình hình kinh tế xã hội năm 2015 tỉnh Bình Thuận

Năm 2015, kinh tế xã hội tỉnh ta diễn ra trong điều kiện sản xuất kinh doanh trong nước khá ổn định. Giá xăng dầu giảm là yếu tố hỗ trợ mạnh mẽ cho các doanh nghiệp và kích thích tiêu dùng. Các chính sách ban hành trong năm 2014 và đầu năm 2015 đã phát huy tác dụng, tạo điều kiện cho khu vực doanh nghiệp vượt qua khó khăn, đời sống dân cư cả nước tiếp tục cải thiện.