Niên giám thống kê 1999

Niên giám thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kê Bình Thuận xuất bản hàng năm. Nội dung bao gồm những số liệu cơ bản phản ảnh thực trạng tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Bình Thuận.

Trong tập Niên giám Thống kê năm 1999 lần này, số liệu được biên soạn cho 4 năm (1996-1999). Các số liệu đều được thu thập và tính toán theo các phương pháp qui định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam.

Niên giám Thống kê Bình Thuận được biên soạn bằng 2 thứ tiếng Việt và Anh.