Tài sản thương hiệu thanh long Bình Thuận tiếp cận dưới góc độ người tiêu dùng

Mục đích của nghiên cứu nhằm xác định và đo lường tác động của các thành phần tài sản thương hiệu thanh long Bình Thuận đến tài sản thương hiệu tổng thể và tác động giữa các thành phần này với nhau. tác giả thiết kế nghiên cứu hỗn hợp, trong đó, kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng để phân tích.