Tiềm năng du lịch biển Hòa Thắng tỉnh Bình Thuận – Định hướng và giải pháp khai thác

Xác định những định hướng và giải pháp dài hạn, toàn diện về du lịch biển Hòa Thắng trong tương lai, góp phần đưa du lịch biển trở thành ngành mũi nhọn của kinh tế biển vào năm 2020 góp phần thực hiện mục tiêu “Phấn đấu đến năm 2020 đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu về biển, bảo đảm vững chắc chủ quyền quốc gia trên biển, đảo, góp phần quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, làm cho đất nước giàu mạnh”.