Kỷ yếu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Khóa VI – Tập V

Kỷ yếu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Khóa VI – Tập V – Giới thiệu chi tiết Chương trình Kỳ họp thứ tám – Khóa VI – HĐND tỉnh Bình Thuận (từ ngày 05-01 đến ngày 10-1-1998) và Chương trình Kỳ họp thứ chín – Khóa VI – HĐND tỉnh Bình Thuận (từ ngày 7-7 đến 10-7-1998)