Nghề làm tĩn ở Bình Thuận

Bình Thuận có 170 cây số bờ biển, là một tỉnh miền duyên nhiệt đới nóng ấm làm hội lại hằng hà sa số cá giúp ngư dân khai thác đánh bắt vô cùng thuận lợi. Gắn với nguồn tài nguyên biển phong phú đó là nghề làm nước mắm và nghề làm tĩn. Tĩn (Jarre) là chiếc lọ lớn bằng sành hoặc đất nung dùng để đựng nước mắm, mắm lỏng, gạo, muối, đường là một loại bao bì đặc biệt ở Bình Thuận.