Niên giám thống kê 1997

Theo định kỳ hàng năm, Cục Thống kê Bình Thuận biên soạn và xuất bản quyển “NIÊN GIÁM THỐNG KÊ 1997” của tỉnh Bình Thuận.

Trong tập Niên giám lần này, Cục thống kê Bình Thuận công bố số liệu 3 năm (1995 – 1997). Các số liệu đều được thu thập, tính toán đúng theo các phương pháp quy định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam.