Author Archives: Nguyễn Thị Liên Vinh

Niên giám thống kê 1999

Niên giám thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kê Bình Thuận xuất bản hàng năm. Nội dung bao gồm những số liệu cơ bản phản ảnh thực trạng tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Bình Thuận. Trong tập Niên giám Thống kê năm 1999 lần này, số liệu được biên soạn […]

Kỷ yếu Hội nghị tổng kết 10 năm (1986 -1996)

Kỷ yếu Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” nhằm hệ thống một số chỉ thị của Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 8B và cung cấp những nội dung được trình bày tại hội nghị, những […]

Niên giám thống kê 1998

Theo định kỳ hàng năm, Cục Thống kê Bình Thuận biên soạn và xuất bản quyển “NIÊN GIÁM THỐNG KÊ 1998” của tỉnh Bình Thuận. Trong tập Niên giám lần này, Cục thống kê Bình Thuận công bố số liệu 4 năm (1995 – 1998). Các số liệu đều được thu thập, tính toán đúng […]

Niên giám thống kê 1997

Theo định kỳ hàng năm, Cục Thống kê Bình Thuận biên soạn và xuất bản quyển “NIÊN GIÁM THỐNG KÊ 1997” của tỉnh Bình Thuận. Trong tập Niên giám lần này, Cục thống kê Bình Thuận công bố số liệu 3 năm (1995 – 1997). Các số liệu đều được thu thập, tính toán đúng […]